Thom lai

THƠM LÀI

Chỉ tiêu chất lượng Gạo Thơm Lài:

Tấm 5% max
Tạp chất 0.1% max
Hạt phấn 2,5% max
Hạt nếp 1%
Đỏ/ Sọc đỏ 0.2% max
Hạt vàng 0.3% max
Hạt hư 0.1% max
Ẩm độ 14% max
Thóc 2 hạt/kg max
Độ dài TB hạt 6,6 mm Min
Độ đồng nhất (Độ thuần) 90% Min
Mức xát trắng xát kỷ, đánh bóng hai lần, qua tách màu 100% Min
Mùa vụ theo hợp đồng

SELECT PRODUCTS*

Sản phẩm

Hotline
Contact