QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 • Người Bán:
 • Người bán có nghĩa vụ cung cấp Hàng hóa có số lượng, chủng loại, chất lượng phù hợp theo thỏa thuận
 • Người bán có nghĩa vụ cung cấp Hàng hóa có bao bì phù hợp theo thỏa thuận
 • Người bán phải thông báo cho Người mua về việc giao hàng vào ngày giao hàng qua điện thoại, fax hoặc e-mail.
 • Người Mua:
 • Người mua có nghĩa vụ chấp nhận và thanh toán cho Hàng hóa đã mua đúng hạn theo quy định của Hợp đồng.
 • Người mua đảm bảo có tất cả giấy phép nhập khẩu, tài liệu hải quan, tài liệu kiểm dịch, thông quan và tất cả các tài liệu nhập khẩu khác.
 • Tất cả phí lãnh sự, nghĩa vụ đối với nhập khẩu và / hoặc thuế và chi phí, nếu có, sẽ do Người mua chi trả.
 • Người mua phải chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro liên quan đến kiểm dịch hoặc các hạn chế nhập khẩu khác ở hiện tại hoặc tương lai, tại cảng dỡ hàng / quốc gia nơi đến.
 • Khó khăn hoặc chậm trễ liên quan đến kiểm dịch hoặc hạn chế nhập khẩu khác sẽ không cấu thành nên “Điều khoản bất khả kháng”.

ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG

Trong thời hạn của hợp đồng này nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng do xáo trộn dân sự, hỗn loạn, bạo động và bất kỳ thiên tai hoặc nhân tạo thì một trong hai bên phải thông báo cho bên kia trong vòng 7 ngày kể từ khi xảy ra và nếu tình trạng này tồn tại trong 30 ngày trở lên, hợp đồng sẽ được coi là vô hiệu mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào từ hai phía

ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

thông qua tổ chức trọng tài (Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam)

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bởi VIAC (Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam) ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN : TTR or LC

 • Đối với TTR : Thanh toán trước 20% sau khi ký hợp đồng và 80% còn lại sau khi nhận bộ chứng từ bản sao (scan).
 • Đối với LC : thanh toán 100% thư tín dụng.
Hotline
Contact