Chứng chỉ ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 – Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành tháng 9/2005. Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi dây chuyền cung ứng về thực phẩm được xây dựng bởi những chuyên gia & tổ chức quốc tế về lĩnh vực thực phẩm có kết hợp với những nguyên tắc của hệ thống HACCP về vệ sinh thực phẩm (Hazard Analysis and Critical Control Point – Phân tích mối nguy & kiểm soát những điểm trọng yếu trong quá trình sản xuất – chế biến thực phẩm) và với Ủy ban thực phẩm CODEX (CODEX – Cơ quan liên kết giữa Tổ chức lương nông thế giới của Liên hiệp quốc FAO (United Nations’ Food and Agriculture Organization) và Tổ chức Y tế thế giới WHO (World Health Organization) để biên soạn các tiêu chuẩn về thực phẩm).

Tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra các yêu cầu về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng từ nhà cung cấp – nhà sản xuất – nhà phân phối – người tiêu dùng, các yêu cầu này bao gồm:
1. Thông tin liên lạc trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
2. Hệ thống quản lý.
3. Chương trình tiên quyết (PRPs).
4. Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Công ty TNHH Asia Commodities (tên cũ là Gotec Commodities) đã đạt được Chứng nhận ISO 22000: 2005 vào ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Hotline
Contact