Chứng chỉ HACCP

Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control Points”). Tiếng Việt nghĩa là “Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn”) là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm của doanh nghiệp, dựa trên việc kiểm soát giới hạn các mối nguy hại tại các điểm trọng yếu.
HACCP là một hệ thống giúp tổ chức, doanh nghiệp của bạn đánh giá các mối nguy. Từ đó sớm đưa ra được các biện pháp để phòng ngừa, các điểm kiểm soát quan trọng và xây dựng được một hệ thống giám sát an toàn thực phẩm.
Những mối nguy được đề cập đến trong tiêu chuẩn HACCP bao gồm những nguy hiểm tồn tại từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, công tác chế biến, sản xuất thành phẩm và đóng gói, như các tác nhận hóa học, sinh học hay vật lý học có khả năng tác động, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

HACCP có 7 nguyên tắc:

Nhận diện mối nguy;
Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP – Critical Control Points);
Xác định giới hạn tới hạn cho mỗi CCP;
Thiết lập thủ tục giám sát CCP;
Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục khi giới hạn tới hạn bị phá vỡ;
Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP;
Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ HACCP.

Chi nhánh Tiền Giang của chúng tôi (công ty TNHH thương mại Nguyễn Khôi) đã đạt được Chứng chỉ HACCP vào ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Hotline
Contact